Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Šríla Prabhupádův překlad a komentář ke Šrímad Bhágavatamu 9.18.23 o využití védské astrologie při výpočtu kompatibility partnerů

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.23

yayātir anabhipretaṁ
daivopahṛtam ātmanaḥ
manas tu tad-gataṁ buddhvā
pratijagrāha tad-vacaḥ

Synonyma

yayātiḥ — král Yayāti; anabhipretam — neviděl rád; daivaupahṛtam — způsobené prozřetelností; ātmanaḥ — jeho osobní zájem; manaḥ — mysl; tu — avšak; tatgatam — přitahován k ní; buddhvā — rozhodnutím inteligence; pratijagrāha — přijal; tatvacaḥ — slova Devayānī.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Králi Yayātimu se takový sňatek nelíbil, neboť směrodatná písma ho neschvalují. Jelikož se však jednalo o zásah prozřetelnosti a byl upoután krásou Devayānī, její žádost přijal.

Význam

Ve védské společnosti rodiče vždy brali v úvahu horoskopy chlapce a dívky, kteří se měli brát. Pokud se k sobě chlapec a dívka podle astrologických výpočtů po všech stránkách hodili, volba partnerů se nazývala yoṭaka a manželství bylo schváleno. Tato praxe byla v hindské společnosti běžná ještě před padesáti lety. Pokud však astrologické výpočty nesouhlasily, sňatek nemohl být uzavřen bez ohledu na to, jak byl chlapec bohatý či dívka krásná. Každý se rodí v jedné ze tří kategorií, zvaných deva-gaṇa, manuṣya-gaṇa a rakṣasa-gaṇa. Polobozi a démoni žijí v různých částech vesmíru a i někteří lidé připomínají polobohy, zatímco jiní zase démony. Jestliže astrologické výpočty poukázaly na rozpor mezi božskou a démonskou povahou, ke sňatku vůbec nedošlo. Podobně se braly v úvahu kategorie pratiloma a anuloma. Ústřední myšlenkou je, že pokud byli chlapec a dívka na stejné úrovni, dalo se očekávat, že jejich manželství bude šťastné, zatímco nerovnost by vedla k nešťastnému životu. Nyní se již sňatky neuzavírají tak opatrně, a proto se mnoho lidí rozvádí. Rozvod se stal v dnešní době běžnou záležitostí, ačkoliv dříve vydrželo manželství celý život a láska mezi manželi byla tak hluboká, že po mužově smrti žena dobrovolně zemřela nebo po celý zbytek života zůstala věrnou vdovou. To však již není možné, neboť lidská společnost poklesla na zvířecí úroveň. Manželství je nyní jen věcí dohody. Dāmpatye ‚bhirucir hetuḥ (Bhāg. 12.2.3). Slovo abhiruci znamená “vzájemná dohoda”. Chlapec a dívka se jednoduše dohodnou, že se vezmou, a tak vznikne manželství. Když se však důsledně neuplatňuje védský systém, manželství často končí rozvodem.