Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

FAQ

Jaké jsou vaše kvalifikace dělat astrologické poradenství pro oddané ?

Naše kvalifikace jsou nevelké. Dlouhodobé pozorování často neutěšené situace v partnerských vztazích různých oddaných v naší játře nás však donutilo lámat si hlavu jak přispět k řešení této situace nebo alespoň jak těmto situacím do budoucna předcházet. Náš vlastní zájem o tradiční védskou astrologii v kombinaci s výzvou od našeho učitele se stal hlavním hybatelem naší iniciativy, která vyústila ve spuštění tohoto skromného projektu Bhadram Astu.

O védské astrologii zcela jistě nevíme úplně všechno. Ani se za astrology nepovažujeme. Často po nás oddaní chtějí abychom jim udělali horoskop, ale vždy je musíme odmítnout, protože toto je disciplína, kterou ještě zdaleka plně neovládáme a udělat někomu špatný horoskop je mnohem horší než neudělat žádný. Některé aspekty horoskopu však umíme předložit a když nevíme, víme kde se zeptat a víme na koho oddané případně obrátit. Dokážeme však například posoudit alespoň základní předpoklady toho, zda-li jsou partneři kompatibilní či nikoliv. To není ve své podstatě nic náročného, důležité je však znát přesná data narození uchazečů a umět tyto informace vyčíst z diagramu horoskopu. V tradiční nauce o partnerské kompatibilitě nacházíme velkou pomůcku k předcházení toho aby spolu oddaní uzavírali nekompatibilní sňatky zapřičiňující nespokojená manželství a často pak i rozvody díky kterým trpí nejvíce děti, které by měli být budoucností našeho hnutí.

Ke svým výpočtům používáme astrologický software Jagannatha Hora, který je uznáván širokou světovou astrologickou komunitou a k účelům propagace tradiční védské astrologie ho zdarma propaguje Pándita P.V.R. Narasimha Rao na svých webových stránkách: vedicastrologer.org.

Protože zatím nikdo v našich játrách takto oficiálně nepřišel s nabídkou pomoci oddaným s ohledem na tradiční védskou astrologii tak se toho s požehnáním našeho učitele ujímáme sami. Zcela jistě ale netvrdíme, že na to máme monopol a pokud by se našel někdo kvalifikovanější v tomto oboru velice rádi mu uvolníme prostor. Také uvítáme jakoukoliv pomoc či spolupráci od oddaných kvalifikovaných v této disciplíně.

I když tedy naše expertíza v tomto odvětví není vysoká, neustále se vzděláváme a doufáme, že s požehnáním Vás vaišnavů a našich guruů, budeme schopni naše služby zkvalitňovat a rozšiřovat.

mukham karoti vacalam / pangum langhayate girim
yat-krpa tam aham vande / sri-gurum dina-taranam

„Milostí gurua se i němý může stát největším řečníkem a chromý může zdolávat hory“

Znamená to tedy, že pokud budu mít s partnerem dobrou kompatibilitu tak bude všechno růžové a nikdy se nerozvedeme ?

Nemůžeme si myslet, že pokud budeme mít s partnerem dobrou astrologickou kompatibilitu tak je vše automaticky zařízeno, a že nebudeme vystaveni reakcím za činnosti vykonané na základě naší svobodné vůle. Na tuto otázku velice pěkné odpovídá Krišna v Bhagavad-gítě ve verši 13. 21.

karya-karana-kartrtve / hetuh prakrtir ucyate
purusah sukha-duhkhanam / bhoktrtve hetur ucyate

„Je řečeno, že příroda je příčinou všech hmotných příčin a následků, zatímco živá bytost je příčinou různých strastí a radostí zažívaných v tomto světě.“

Když tento princip vztáhneme na astrologickou kompatibilitu tak zjistíme, že materiální příroda na základě naší karmy z minulého života vytvoří naše hrubohmotné a jemnohmotné tělo, neboli hmotnou příčinu (toho jak budeme v tomto životě vypadat a s čím budeme jednat a vytvářet další činnosti) a následek (určité materiální prostředí, které je nám dáno osudem „do vínku“ pro tento život). Takto naše psycho-fyzické tělo získá určité vlastnosti, nálady, charakteristiky a dispozice, které se v okamžiku narození vtisknou do Janma kundali chakry, neboli do diagramu ze kterého podle rozestavění planet, znamení a mnoha dalších aspektů můžeme všechny tyto věci vyčíst. Na začátku této samé kapitoly Krišna říká: „idam sariram kaunteya, ksetram ity abhidhiyate“, „ Toto tělo se nazývá pole, synu Kuntí.“ Tímto se naše hmotné tělo stává polem působnosti, ale záleží jen na naší svobodné vůli jakým způsobem budeme s tímto polem, neboli nástrojem pro naše činnosti zacházet. Proto Krišna říká, že živá bytost (duše) je příčinou různých strastí a radostí.

Astrologická kompatibilita tedy porovnává dispozice dvou „polí“ neboli hmotných těl. O různých zajímavých aspektech a detailech, které se berou v úvahu při výpočtu kompatibility chceme publikovat na těchto stránkách různé články. Stejně tak chceme publikovat samotný článek o tom jak se kompatibilita vypočítává.

Pokud je tedy kompatibilita příznivá znamená to, že oba partneři se ve svém společném poli působnosti budou cítit komfortně, budou chápat jeden druhého ve svých každodenních činnostech, zvycích a návycích, své každodenní činnosti budou vykonávat v harmonické symbióze a takto mohou věnovat svou společnou energii na dělání duchovního pokroku. Čím je kompatibilita nižší tím se dá očekávat více neshod v každodenních banálních činnostech, které pak budou příčinou ztráty úcty, respektu a pochopení a hlavně pak zbytečného vydávání energie na řešení těchto neshod. Přirozeně pak bude energie na praktikování duchovního života úměrně upadat tomu jak jí budeme odklánět do jiných sfér.

Je tradičně chápáno, že do grihastha ášramu obvykle nevstupují seberealizované duše nýbrž osoby, které zrealizovali, že jejich podmínění bude nejlépe zaměstnáno a postupně očištěno skrze rodinný život. Žití v rodinném svazku sice přináší určitou licenci pro smyslový požitek, avšak ta je často tvrdě vykoupena holým bojem o přežití ve snaze udržovat svou manželku, děti, příbuzné a různé materiální statky v podobě domu, pozemku, zvířat, automobilů a nespočtu dalších věcí. Proto je tak důležité aby zde byla dostatečná kompatibilita partnerů, protože společně a se společným názorem na věc, lze čelit těmto výzvám mnohem snadněji. Samozřejmě s ohledem na inklinace a povinnosti související s ženským a mužským tělem. Pakliže se vlivem malé kompatibility partnerů přidá k těmto všedním rodinným povinnostem ještě souboj o dominaci v názorech, představách či preferencích, potom se může z rodinného života stát opravdové peklo, jak pro samotné manžele tak i pro jejich děti.

Vzájemná kompatibilita je tedy skvělým výchozím bodem k vystavení se výzvám, které se vstupem do grihastha ášramu budou přirozeně a nutně přicházet. Zdaleka to však není všechno a jak sám Krišna říká ve výše uvedeném verši, záleží jen a jen na nás jak naložíme se svou svobodnou vůlí. Proto védský systém velice vědecky ustanovuje mnoho různých sítí duchovní a sociální provázanosti a morálních pravidel a mantinelů, které pokud jsou následovány, poskytnou manželům ochranu i ve slabších chvilkách jejich vztahu. A není tomu tak dávno kdy v podstatě mnoho těchto duchovních a morálních mantinelů fungovalo i zde na západě, a i v našich krajích bylo na manželství pohlíženo jako na posvátný svazek kde rozvod byl prakticky tabu. S příchodem industrializace, která se nesla na bedrech rozličných ateistických ideologií byly tyto tradiční hodnoty z velké míry rozvráceny a výsledkem je neustále se prohlubující duchovní a morální degradace lidstva.

Nejdůležitějším bodem ve vztahu Krišny si vědomých manželů je samozřejmě společná oddanost Krišnovi, vyhledávání společnosti pravých vaišnavů a sdílení stejných duchovních hodnot. I my jsme se setkali s oddanými manželi jejichž astrologická kompatibilita je velice nízká. Ale jelikož udělali středobodem svého života Krišnu tak se dokázali přenést přes neshody způsobené jejich materiálním podmíněním pocházejícímu z povahy jejich těl. Nutno však podotknout, že tyto příklady jsou velice vzácné a ve většině případů můžeme vidět, že díky nekompatibilitě se partneři nemohou dohodnout ani na základních denních činnostech, natož pak na společném praktikování vědomí Krišny. Na druhou stranu i pokud je mezi partnery vysoká astrologická kompatibilita, ale chybí vědomí Krišny, potom může na základě špatných rozhodnutí dojít k rozbití vztahu tím či oním způsobem – purusah sukha-duhkhanam / bhoktrtve hetur ucyate – „…živá bytost je příčinou různých strastí a radostí zažívaných v tomto světě.“

Není zajímání se o astrologii krokem mimo proces oddané služby?

Toto je samozřejmě velmi důležité téma, které se budeme snažit postupně vysvětlit na stránkách tohoto webu.

Astrologie je velmi zprofanovaná disciplína a zcela jistě člověka může odvést od procesu oddané služby Krišnovi. Je také nutné rozlišit pravou védskou astrologii od různých, zejména západním přístupem ovlivněných derivátů, které se také honosí názvem astrologie. Jakožto v každé védské nauce i zde musí fungovat princip guru parampary a vztah mezi guruem a žákem.

Je také nutné pochopit pro koho je védská astrologie určena. Védská astrologie je především určena pro hospodáře, kteří jsou přirozeně nejvíce vystaveni interakcím s hmotnou energií. Védská astrologie je zde proto, aby pomáhala hospodářům odhadnout, předpovědět, zneutralizovat či zvýraznit různé příznivé a nepříznivé vlivy Durgá Šakti, materiální přírody, čisté oddané Nejvyššího Pána. Jyotisha vidya  je jednou z šesti autorizovaných Védáng (véda anga – paže či odvětví véd, neboli doplňkové či podpůrné védské disciplíny). Takto je védská astrologie určena k tomu aby byla využita za účelem dosažení pokud možno co nejvíce harmonického života podle Božích zákonů v tomto materiálním světě a k pochopení plánu jeho zákonodárce – Šrí Krišny. Jak je uvedeno v Bhagavad-gítě (15.15.) – vedais ca sarvair aham eva vedyo. Krišna zde říká, že účelem všech véd je pochopit Jeho. Stejně tak je i Jyotisha v konečném smyslu určena k tomu abychom byli schopni vidět Stvořitelovu ruku v každém projevu v tomto hmotném světě. Pokud však k tomuto závěru skrze studium astrologie nedospějeme, potom se skutečně bude jednat o odbočení z procesu vědomí Krišny a toto studium se stane překážkou či dokonce příčinou konce naší oddané služby.

Není to tak, že když budu mít s partnerem (partnerkou) velkou kompatibilitu tak se k sobě velmi připoutáme což bude nakonec překážkou v našem duchovním pokroku ?

Muž vstupuje do grihastha ášramu proto, aby usměrnil svou připoutanost k opačnému pohlaví skrze snahu praktikovat daná pravidla a regulace tohoto ášramu. Žena vstupuje do grihastha ášramu, protože je to pro ní přirozené a jedním z jejích výsostných postavení, kterým se od mužů liší, je schopnost a přirozená touha porodit a mít děti. Šríla Prabhupáda se často zmiňuje o tom, že všechny dívky by se měli vdát a naplnit tak svůj potenciál. Je přirozené, že partneři by k sobě měli být charakterově přitahováni. Vstupovat do rodinného svazku (který by měl zpravidla trvat nejméně 25 let) s někým ke komu nemáme náklonnost a nerozumíme si s ním je nelogické.

Ryzí materialisté se k sobě obvykle přitahují jen na základě vnější a velice dočasné tělesné krásy. Jediným impulsem jejich vzájemného vztahu je často pouze chtíč. Od duchovně uvědomělejších lidí se ale očekává, že se svou touhou po partnerovi budou operovat na vyšší úrovni, kde tělesný vzhled není tím hlavním měřítkem. Proto nám Krišna dává tuto vědu o astrologické kompatibilitě s jejíž pomocí budeme schopni získat o budoucím partnerovi informace, které nemůžeme na první pohled vidět, ale jsou nutné k tomu abychom mohli udělat toto životně důležité rozhodnutí, tedy vstoupit či nevstoupit s danou osobou do manželství. Je tedy potřeba pochopit jak astrologická kompatibilita funguje. Jyotisha vidya je součástí široké védské nauky jejímž jedním z hlavních účelů je osvobodit podmíněnou duši od připoutanosti k dočasnému tělu. Astrologická kompatibilita nám tedy nutně nenaservíruje fyzicky přitažlivého partnera, nýbrž někoho jehož charakterové vlastnosti budou souznět s těmi našimi. Naše snaha budovat si svůj grihastha ášram musí jít ruku v ruce s praktikováním a vzděláváním se ve vědomí Krišny. Potom pochopíme, že účelem není se připoutat ke svému partnerovi, ale připoutat se ke Krišnovi a svého partnera vidět jako služebníka Krišny se kterým budeme schopni zplodit Krišny si vědomé potomstvo, což je prakticky hlavní účel tohoto ášramu.

Připoutanost k vaišnavům je dokonalostí života. Pokud jsou tedy k sobě manželé přitahováni na této úrovni, potom zde není žádný problém. Pakliže je však vzájemná přitažlivost pouze tělesná (ať už hrubě či subtilně), potom se stane překážkou v duchovním životě. Proto písma vyzývají muže aby ve vhodnou periodu svého života grihastha ášram opustili. Faktor času je také mocným aspektem, který dokáže vzájemnou fyzickou připoutanost postupně odstranit. Ženy navíc mají výhodu, že pokud je jejich manžel vaišnava a oni mu věrně asistují, potom dosáhnou stejného cíle jako jejich muž, ať už je jejich připoutanost k němu jakákoliv. Je tedy zejména povinností mužů vzít zodpovědnost za duchovní pokrok svůj a své rodiny a ve spolupráci s jejími členy udělat vše pro to, aby každý dosáhl dokonalosti života – být si vědom Krišny v okamžiku smrti.

Vysoká kompatibilita tedy není nebezpečím. Naopak. Vysoká kompatibilita partnerů jim obecně lépe umožní společně rozvíjet své vědomí Krišny, které je tím pravým nástrojem jak zničit jakoukoliv připoutanost k tomuto hmotnému světu.