Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

X

 

Znamená to tedy, že pokud budu mít s partnerem dobrou kompatibilitu tak bude všechno růžové, nikdy se nerozvedeme a nikdo nikoho neopustí ?

Nemůžeme si myslet, že pokud budeme mít s partnerem dobrou astrologickou kompatibilitu tak je vše automaticky zařízeno, a že nebudeme vystaveni reakcím za činnosti vykonané na základě naší svobodné vůle.

Na tuto otázku velice pěkné odpovídá Krišna v Bhagavad-gítě ve verši 13. 21.

karya-karana-kartrtve / hetuh prakrtir ucyate

purusah sukha-duhkhanam / bhoktrtve hetur ucyate

Je řečeno, že příroda je příčinou všech hmotných příčin a následků, zatímco živá bytost je příčinou různých strastí a radostí zažívaných v tomto světě.“

Když tento princip vztáhneme na astrologickou kompatibilitu tak zjistíme, že materiální příroda na základě naší karmy z minulého života vytvoří naše hrubohmotné a jemnohmotné tělo, neboli hmotnou příčinu (toho jak budeme v tomto životě vypadat a s čím budeme jednat a vytvářet další činnosti) a následek (určité materiální prostředí, které je nám dáno osudem „do vínku“ pro tento život). Takto naše psycho-fyzické tělo získá určité vlastnosti, nálady, charakteristiky a dispozice, které se v okamžiku narození vtisknou do Janma Kundali Chakry, neboli do diagramu ze kterého podle rozestavění planet, znamení a mnoha dalších aspektů můžeme všechny tyto věci vyčíst. Na začátku této samé kapitoly Krišna říká: „idam sariram kaunteya, ksetram ity abhidhiyate“, „ Toto tělo se nazývá pole, synu Kuntí.“ Tímto se naše hmotné tělo stává polem působnosti, ale záleží jen na naší svobodné vůli jakým způsobem budeme s tímto polem, neboli nástrojem pro naše činnosti zacházet. Proto Krišna říká, že živá bytost (duše) je příčinou různých strastí a radostí.

Astrologická kompatibilita tedy porovnává dispozice dvou „polí“ neboli hmotných těl. O různých zajímavých aspektech a detailech, které se berou v úvahu při výpočtu kompatibility chceme publikovat na těchto stránkách různé články. Stejně tak chceme publikovat samotný článek o tom jak se kompatibilita vypočítává.

Pokud je tedy kompatibilita příznivá znamená to, že oba partneři se ve svém společném poli působnosti budou cítit komfortně, budou chápat jeden druhého ve svých každodenních činnostech, zvycích a návycích, své každodenní činnosti budou vykonávat v harmonické symbióze a takto mohou věnovat svou společnou energii na dělání duchovního pokroku. Čím je kompatibilita nižší tím se dá očekávat více neshod v každodenních banálních činnostech, které pak budou příčinou ztráty úcty, respektu a pochopení a hlavně pak zbytečného vydávání energie na řešení těchto neshod. Přirozeně pak bude energie na praktikování duchovního života úměrně upadat tomu jak jí budeme odklánět do jiných sfér.

Je tradičně chápáno, že do grihastha ášramu obvykle nevstupují seberealizované duše nýbrž osoby, které zrealizovali, že jejich podmínění bude nejlépe zaměstnáno a postupně očištěno skrze rodinný život. Žití v rodinném svazku sice přináší určitou licenci pro smyslový požitek, avšak ta je často tvrdě vykoupena holým bojem o přežití ve snaze udržovat svou manželku, děti, příbuzné a různé materiální statky v podobě domu, pozemku, zvířat, automobilů a nespočet dalších věcí. Proto je tak důležité aby zde byla dostatečná kompatibilita partnerů, protože společně a se společným názorem na věc, lze čelit těmto výzvám mnohem snadněji. Samozřejmě s ohledem na inklinace a povinnosti související s ženským a mužským tělem. Pakliže se vlivem malé kompatibility partnerů přidá k těmto všedním rodinným povinnostem ještě souboj o dominaci v názorech, představách či preferencích, potom se může z rodinného života stát opravdové peklo.

Vzájemná kompatibilita je tedy skvělým výchozím bodem k vystavení se výzvám, které se vstupem do grihastha ášramu budou přirozeně a nutně přicházet. Zdaleka to však není všechno a jak sám Krišna říká ve výše uvedeném verši, záleží jen a jen na nás jak naložíme se svou svobodnou vůlí. Proto védský systém velice vědecky ustanovuje mnoho různých sítí sociální provázanosti a morálních pravidel a mantinelů, které pokud jsou následovány, poskytnou manželům ochranu i ve slabších chvilkách jejich vztahu.

Nejdůležitějším bodem ve vztahu je samozřejmě společná oddanost Krišnovi, vyhledávání společnosti pravých vaišnavů a sdílení stejných duchovních hodnot. I my jsme se setkali s oddanými manželi jejichž astrologická kompatibilita je velice nízká. Ale jelikož udělali středobodem svého života Krišnu tak se dokázali přenést přes neshody způsobené jejich materiálním podmíněním pocházejícímu z povahy jejich těl. Nutno však podotknout, že tyto příklady jsou velice vzácné a ve většině případů můžeme vidět, že díky nekompatibilitě se partneři nemohou dohodnout ani na základních denních činnostech, natož pak na společném praktikování vědomí Krišny. Na druhou stranu i pokud je mezi partnery vysoká astrologická kompatibilita, ale chybí vědomí Krišny, potom může na základě špatných rozhodnutí dojít k rozbití vztahu tím či oním způsobem – purusah sukha-duhkhanam / bhoktrtve hetur ucyate – „…zatímco živá bytost je příčinou různých strastí a radostí zažívaných v tomto světě.“